0 ks 0.00 €

Košík
  • Nákupný košík je prázdny.


Záruka, reklamácia a odstúpenie od zmluvy

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku a nesprávnym skladovaním.

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy alebo pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Faktúra môže byť priložená k tovaru alebo zaslaná elektronicky a zároveň slúži ak dodací, reklamačný a záručný list.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený reklamáciu ihneď odmietnuť. Vrátený tovar musí byť na adresu predávajúceho doručený primerane zabalený a zaslaný doporučenou zásielkou, nie na dobierku. Po obdŕžaní a skontrolovaní bezchybného stavu tovaru sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu sumu za tovar uhradiť najneskôr do 15 kalendárnych dní.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

Pri nesplnení uvedených podmienok môže uplatniť predávajúci voči spotrebiteľovi kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. V prípade nedodržania lehoty na odstúpenie od zmluvy je tiež odstúpenie od zmluvy neplatné a spotrebiteľovi tým nevznikajú žiadne práva na vrátenie tovaru.

  1. Postup reklamácie:
    Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

    1. Pošlite e-mail na našu adresu info@lovebeauty.sk, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt (prípadne uveďte Vaše prihlasovacie meno) na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.

    2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.

    3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.